Ochrana osobných údajov

Smartsun s.r.o. v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti "Môj účet".

V prípade, že kupujúci je fyzickou osobou, je povinný oznámiť v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefonu a mailovú adresu.

V prípade, že kupujúci je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúciemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefonu a mailovú adresu.